bg | en 
Agricultural Economics and Management Journal   ISSN 0205-3845
Array ( [session_started] => 1680040179 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа автори

ПОДАВАНЕ НА СТАТИИ

Списанието публикува оригинални статии, рецензии и кратки съобщения, които съдържат оригинални експериментални данни или нови интерпретации на съществуващи резултати. Те трябва да отговарят на тематиката на списанието и да не са публикувани другаде. Плагиатството е недопустимо за списанието. Използването на чужди идеи и изображения в оригиналния им вид е разрешено само при точното им цитиране. Всички изпратени статии се проверяват за плагиатство и когато има големи части от вече публикувани текстове или данни, статиите се отхвърлят. Не приемаме ръкописи, които са изцяло или частично публикувани в други публикации. Ръкописът, написан на български или английски език, и Формулярът за декларация на авторите се изпращат онлайн.

Структуриране на публикацията

Оригиналните статии трябва да съдържат заглавие, автори, резюме, ключови думи, въведение, материали и методи, резултати и дискусия, заключения, литература.

Текстът трябва да е с шрифт Times New Roman, във формат MS Office Word. Мерните единици (cm, m, km, t, l, g, kg, s, h и др.) трябва да се обозначават според системата SI. Латинските имена на растителни и животински видове трябва да се дават съгласно Международната класификация, в курсив.

Текстът трябва да бъде организиран, както следва:

ЗАГЛАВИЕ: Заглавието на доклада трябва да е кратко, да идентифицира точно съдържанието на ръкописа, изписано с удебелени главни букви, без никакви съкращения. Името и фамилията на всеки автор се посочват по-долу, изписани със светли (не удебелени) малки букви. Институциите, за които той/тя работи, се изписват по-долу, цифрите в суфикса трябва да се използват за позоваване на адресите на авторите (1, 2…). Електронната поща на съответния автор трябва да бъде посочена със звездичка (*).

РЕЗЮМЕ И КЛЮЧОВИ ДУМИ: Резюмето отразява кратко и ясно основната информация и научното въздействие на статията, като цитира основните получени резултати. Ключовите думи трябва да бъдат правилно подбрани, дават същността на изследването. Българските автори трябва да изпратят резюме и ключови думи на български и английски език.

ВЪВЕДЕНИЕ: Въведението трябва да отговори на следните въпроси: Какво е известно и какво ново по изучавания проблем? Какво наложи изследователския проблем, описан в ръкописа? Каква е вашата хипотеза и цел?

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Подробно се описват обектите на изследване, организацията на експериментите, химичните анализи, статистическите и други методи и условия, приложени за експериментите.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ: Резултатите от изследването могат да бъдат представени отделно от дискусията или заедно в един параграф. Представянето на резултатите трябва да бъде точно и без повторения и да включва оценка на значими разлики и други параметри.

ИЗВОДИ: Представете най-важните последици за науката и практиката, произтичащи от проведеното изследване. Те трябва да бъдат обобщени в няколко изречения.

БЛАГОДАРНОСТИ (ако има такива)

ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ

Таблиците се представят на отделен лист в края на текста и задължително се цитират в текста. Те трябва да бъдат подготвени във формат MS Word - doc и docx файлове (само при особена необходимост - в xls файлове). Таблиците се номерират с арабски цифри според последователността им в текста. Всяка колона в таблицата трябва да има заглавие и, когато е необходимо, съкращенията трябва да бъдат обяснени в легендата.

Илюстрациите (карти, диаграми, графики, рисунки, снимки и т.н.) се наричат „Фигури“ и се номерират последователно. Те трябва да бъдат максимално ясни и без текст, представени във формат tif, png, xls, eps. Номерацията и заглавието на фигурите са поставени под фигурата, като са представени всички необходими указания. Препоръчително е фигурите да са черно-бели. Осигурете фигури и снимки с добър тъмен и светъл контраст. Подгответе чертежи с тъмни, плътни линии, така че да са подходящи за печат.

Всички таблици и илюстрации трябва да бъдат цитирани в текста. Българските автори трябва да изпращат текстове и заглавия на таблици, фигури, графики и снимки на български и английски език.

СЪКРАЩЕНИЯ

Могат да се използват съкращения за други изрази, при условие че при първото им споменаване те са дефинирани изцяло, следвани от съкращението в скоби и използвани последователно след това.

ЦИТИРАНЕ

В текста, препратките трябва да се цитират както следва: един автор (Morris, 1991); двама автори (Barton and Moore, 1994); повече от двама автори (Levi et al., 1994). Когато няколко препратки се цитират едновременно, те трябва да бъдат подредени по хронологичен ред, например: (Petrovic et al., 2011; 2015) а когато публикациите им са през една и съща година – по азбучен ред. Всички публикувани произведения, посочени в текста, трябва да бъдат посочени в списъка с литература и обратно.

Списъкът с литература е подреден по азбучен ред (по фамилията на първия автор) и хронологично. При цитиране на няколко публикации от един и същ автор първо се дават неговите индивидуални публикации, а след това публикации в съавторство (с един съавтор, двама съавтори и т.н.). Желателно е да се изброят имената на всички автори.

Имената на авторите и заглавията на списанията на кирилица или на азбука, различна от латиница трябва да бъдат транслитерирани на латиница, а заглавията на статиите трябва да бъдат преведени на английски. Оригиналният език на статиите и книгите, преведени на английски, е посочен в скоби след библиографското описание (български = Bg, руски = Ru, сръбски = Sr, китайски = Ch, и т.н.).

ПримерValchev, I. (2015). Investigations of the effects of aflatoxin B1 on haematological parameters in mulard ducks. Zhivotnovadni nauki52(6), 23-33 (Bg).

При транслитерация буквите се заменят, както следва: А=A, Б=В, В=V, Г=G, Д=D, Е=Е, Ж=Zh, 3=Z, И=I, Й=Y, K=К, Л=L, М=М, Н=N, О=О, П=Р, Р=R, С=S, Т=Т, У=U, Ф=F, X=H, Ц=Тs, Ч=Сh, Ш=Sh, Щ=Sht, Ъ=А, Ь=Y, Ю=Yu, Я=Ya.

Списанието следва APA стил на цитиране. Данните в списъка с използвана литература трябва да се цитират, както следва:

  1. Статии от списания

Фамилия и инициал на автора(ите), с удебелен шрифт, година, заглавие, заглавие на списанието (в курсив), том, брой, страници. Пример:

Ladner, C., Brinkman, C. R., Weston, P. & Assali, N.S. (2016). Dynamics of uterine circulation in pregnant and nonpregnant sheep. American Journal of Physiology218(1), 257-263.

  1. Книги

Фамилията и инициалите на автора(ите) с удебелен шрифт, година, заглавие, издание, име на издателя, място на издаване.  Пример:

Kamburov, P., Vassilev, I., Georgieva, D., Kamenov, Y.& Koynarski, V. (1994). Veterinary Parasitology. Agropress, Sofia (Bg).

Warriss, P. D. (2000). Meat science: An introductory text. CAB-International: England, Wallingford.

  1. Части от книги и публикации в сборник от конференции

Фамилия и инициали на автора(ите), с удебелен шрифт, година, заглавие. В: Заглавие на книгата или на сборника, последвано от редактор(и), име на издател, място на издаване, том, страници. Пример:

Abril, J. R., Barclay, W. R. & Abril, P. G. (2000). Safe use of microalgae (DHA GOLD) in laying hen feed for the production of DHA-enriched eggs. In: Egg Nutrition and Biotechnology (Sim J. S., Nakai S., Guenter W., eds). CAB International, Wallingford, UK, 197-202.

  1. Резюмета на доклади от научни форуми

De Veer, A., De Boer, I. & Kuipers, A. (2016). Developments, strategies and challenges for Netherlands’ dairy sector. In: Book of Abstracts of the 67st Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 24-24.

  1. Дисертации

Hallberg, L. (2016). Betydelsen av inflammation och reninangiotensin-aldosteron-systemet vid ångest och depression. Doctoral dissertation, Lund University.

  1. Онлайн публикации

Ye, W. (2003). Application of near-infrared spectroscopy for determination of nutrient contents in manure. Retrospective Theses and Dissertations. Paper 1479.  http://lib.dr.iastate.edu/rtd/1479

ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИИ

След получаване на статията, ръкописът се предоставя на рецензенти за анонимна рецензия. Авторите ще бъдат уведомени за приемането или отхвърлянето на ръкописите. Коригираният ръкопис трябва да бъде изпратен на уебсайта на списанието.

Редакцията не носи отговорност за неточни цитати, включително съдържанието на уебсайтове и нарушаване на авторски права.