bg | en 
Agricultural Economics and Management Journal   ISSN 0205-3845
Array ( [session_started] => 1642576158 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upБиологичното земеделие в контекста на управление на услугите на агроекосистемите
Диляна Митова
Abstract: Агроекосистемни услуги е понятие, което се използва все повече както в науката, така и в практиката в Европа и в останалата част от света, докато у нас изслед-ванията, свързани с услугите от агроекосистемите, с техния анализ и управление, са все още „прохождащи“. Управлението на агроекоуслугите е сложен имногопластов процес, в който важна роля е отредена на редица фактори, един от които е именно биологичното земеделие.
Целта на изследването е в контекста на някои теоретико-методологически и мето-дически въпроси на агроекосистемните услуги, проследявайки връзката между еко-логия и земеделие, както и някои особености на управлението и анализа на екоси-стемните услуги от селското стопанство, да се акцентира върху ролята на биоло-гичното земеделие като основна форма за управление на агроекосистемните услуги, бидейки систематичен подход към земеделието, целящ намаляване на замърсяването на селскостопанските площи, засилване на устойчивостта, повишаване на ефектив-ността и рентабилността, запазване на околната среда и здравето на хората и животните.
Keywords: агроекосистеми; селско стопанство; управление; биоземеделие; услуги
Date published: 2021-06-25
Download full text